สมัครรับข่าวสารและโปรโมชั่น

smileclub
เมืองไทยประกันชีวิต โรงพยาบาลในเครือข่าย
เมืองไทยประกันชีวิต ชำระเงิน

แบบประกันยอดนิยม ( ขายดี )
   โครงการเมืองไทยคุุ้มครองโรคมะเร็ง

 

 จุดเด่น  :
- คุ้มครองเมื่อตรวจพบโรคมะเร็ง สูงสุด 1,000,000 บาท
- เบี้ยประกันภัย  เริ่มต้นเพียง วันละ 5 บาท*
- เลือกความคุ้มครองชีวิต สูงสุดถึง 400,000 บาท
- ผลประโยชน์รายวัน เมื่อรักษาตัวในโรงพยาบาลจากโรคมะเร็ง  สูงสุดวันละ 5,000 บาท
- รับประกันภัยตั้งแต่อายุ 20 – 60 ปี
- สมัครง่าย ไม่ต้องตรวจสุขภาพ(ทั้งนี้การรับประกันชีวิตขึ้นอยู่กับถ้อยแถลงสุขภาพในใบคำขอเอาประกันชีวิต)

 * กรณีเพศหญิง อายุ 20 ปี เลือกแผนความคุ้มครองแผน 1 (100,000)

เงื่อนไขการรับประกันภัย :
ระยะเวลาเอาประกันภัย
       
แบบประกันภัย  คุ้มครองตลอดชีพ ชำระเบี้ยประกันภัยครบอายุ 90 ปี   :   ครบอายุ  90 ปี
สัญญาเพิ่มเติมความคุ้มครองโรคมะเร็ง                                                     :   ครบอายุ 70 ปี**
สัญญาเพิ่มเติมสุขภาพวงเงินแน่นอน                                                         :   ครบอายุ 64 ปี**
**ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาเพิ่มเติม
ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย  
แบบประกันภัย  คุ้มครองตลอดชีพ ชำระเบี้ยประกันภัยครบอายุ 90 ปี   :   ครบอายุ  90 ปี
สัญญาเพิ่มเติมความคุ้มครองโรคมะเร็ง                                                     :   ครบอายุ 70 ปี**
สัญญาเพิ่มเติมสุขภาพวงเงินแน่นอน                                                          :   ครบอายุ 64 ปี**
**ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาเพิ่มเติม
อายุที่รับประกันภัย           :   20 ปี –  60 ปี
การชำระเบี้ยประกันภัย  :  รายปี, ราย 6 เดือน, ราย 3 เดือน, รายเดือน
การตรวจสุขภาพ              : ไม่ตรวจสุขภาพ  ทั้งนี้การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯกำหนด
บริษัทฯพิจารณารับประกันภัยเฉพาะกรณีมาตรฐาน

 

 

·     กรณีที่บริษัทฯ จะไม่คุ้มครอง

กรณีที่บริษัทฯจะไม่คุ้มครอง ตามแบบประกันภัยคุ้มครองตลอดชีพ ชำระเบี้ยประกันภัยครบอายุ 90 ปี

1.   กรณีที่ผู้เอาประกันภัยไม่เปิดเผยข้อความจริง หรือแถลงข้อความเท็จ บริษัทฯ จะบอกล้างสัญญาภายใน 2ปี  นับตั้งแต่วันทำสัญญาหรือวันต่ออายุกรมธรรม์หรือวันกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ ครั้งสุดท้าย

2.       กรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายใน 1 ปี นับแต่วันทำสัญญาหรือวันต่ออายุกรมธรรม์ หรือวันกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ครั้งสุดท้ายหรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา

3.      กรณีผู้เอาประกันภัยแถลงอายุคลาดเคลื่อนไม่ตรงตามความจริง และบริษัทฯ พิสูจน์ได้ว่าในขณะทำสัญญาประกันภัยอายุที่ถูกต้องแท้จริง อยู่นอกจำกัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติของบริษัทฯ

·        ข้อยกเว้นความคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองโรคมะเร็งมีทั้งหมด 6 ข้อ เช่น

ไม่คุ้มครองการจ่ายผลประโยชน์ใดๆอันเกิดจากสาเหตุโดยตรงหรือโดยอ้อมจากกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้

1.  การเจ็บป่วย หรือโรคอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นมาก่อนทำประกัน หรือภายใน 60วันภายหลังจากวันที่สัญญาเพิ่มเติมมีผลบังคับ หรือวันที่ต่ออายุเนื่องจากสัญญาขาดผลบังคับครั้งสุดท้าย

2.     ภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องที่เกิดจากการติดเชื้อ HIV เป็นต้นบริษัทฯจะไม่จ่ายผลประโยชน์รายวันกรณีเข้ารับการรักษาตัวในฐานะผู้ป่วยในของโรงพยาบาล จากโรคมะเร็งอันเกิดจากสาเหตุโดยตรง หรือโดยอ้อมจากข้อใดข้อหนึ่งทั้งหมด  6ข้อ เช่น    

    1.    การเข้ารับการรักษาตัวในฐานะผู้ป่วยในของโรงพยาบาล ที่ไม่ได้เป็นผลโดยตรงจากโรคมะเร็ง ที่ได้รับความคุ้มครอง ตามรายละเอียดของผลประโยชน์โรคมะเร็งที่ยังไม่แพร่กระจายถึงเยื่อบุฐานและผลประโยชน์โรคมะเร็งระยะลุกลาม

       2.  การเข้ารับการรักษาตัวในฐานะผู้ป่วยในของโรงพยาบาล ซึ่งไม่ใช่ความจำเป็นทางการแพทย์ หรือไม่เป็นมาตรฐานทางการแพทย์  เป็นต้น

 

-------------------------------------------------
สนใจแบบประกัน กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อให้ข้อมูลโดยละเอียด

กรอกข้อมูลให้ตัวแทนติดต่อกลับ
(ข้อมูลสำคัญ) E-mail Address : *
(ข้อมูลสำคัญ) เบอร์มือถือ :*
(ข้อมูลสำคัญ) ชื่อ-สกุล ผู้จะทำประกัน :*
(ข้อมูลสำคัญ) ปี พ.ศ. เกิด *ของผู้จะทำประกัน :*
จังหวัด :
เบี้ยประกันที่ท่านชำระได้ (บาทต่อปี) :
ทุนประกันที่ต้องการ (บาท) :
ผู้ป่วยใน IPD (HS) ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการ :
ค่าชดเชยกรณีนอนโรงพยาบาล(HB)ต้องการวันละ:
อนุสัญญาเพิ่มเติม คุ้มครอง :
ช่วงเวลาที่สะดวกให้ติดต่อกลับ :
ข้อความ :