สมัครรับข่าวสารและโปรโมชั่น

smileclub
เมืองไทยประกันชีวิต โรงพยาบาลในเครือข่าย
เมืองไทยประกันชีวิต ชำระเงิน

แบบประกันยอดนิยม ( ขายดี )
   เมืองไทย เอ็กซ์ตร้า แคร์

เมืองไทย เอ็กซ์ตร้า แคร์

จุดเด่นของสัญญาเพิ่มเติม การประกันภัยสุขภาพ เอ็กซ์ตร้า แคร์
1. เหมาะกับกลุ่มลูกค้าที่มีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลจากรัฐ  สวัสดิการอื่น และ/หรือกรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพอื่นไม่ว่าจะทำไว้กับบริษัทใด
2. ช่วยเติมเต็มค่ารักษาพยาบาลที่เกินกว่าสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลที่มีอยู่*
3. ให้ความคุ้มครองนานถึงอายุ 71 ปี**

* ผลประโยชน์เป็นไปตามตารางผลประโยชน์
** ต้องไม่เกินระยะเวลาเอาประกันภัยของกรมธรรม์ประกันชีวิต ที่สัญญาเพิ่มเติมนี้แนบท้ายอยู่

หลักเกณฑ์ในการรับประกันภัย
1. อายุเริ่มของผู้เอาประกันภัย
     กลุ่มอาชีพ 1 และ 2  : 60 วัน - 60 ปี
     กลุ่มอาชีพ 3  : 11 ปี – 60 ปี
2. การตรวจสุขภาพ  :  เป็นไปตามระเบียบการตรวจสุขภาพของกรมธรรม์ประกันชีวิต ที่สัญญาเพิ่มเติมนี้แนบท้ายอยู่
3. สามารถซื้อแนบท้ายกับกรมธรรม์ประกันชีวิตที่ผู้เอาประกันภัยมีสุขภาพอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
4. รับประกันภัยทั้งกลุ่มอาชีพ 1, 2 และ 3

บริษัท ฯ จะจ่ายผลประโยชน์สำหรับค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและสมควร  ซึ่งเกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลตามความจำเป็นทางการแพทย์และมาตรฐานทางการแพทย์  ให้ตามตารางผลประโยชน์

 

ข้อยกเว้นความคุ้มครอง  ของสัญญาเพิ่มเติม การประกันภัยสุขภาพ แบบ เอ็กซ์ตร้า แคร์ มีทั้งหมด 29  ข้อ เช่น
ไม่คุ้มครอง ค่าใช้จ่ายจากการรักษาพยาบาลหรือความเสียหายที่เกิดจากการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย(รวมทั้งโรคแทรกซ้อน) อาการ หรือภาวะความผิดปกติที่เกิดจาก
1.  การเจ็บป่วย  ที่เกิดขึ้นก่อนวันที่เริ่มทำประกันภัย
2.  การตรวจสุขภาพทั่วไป  นอนโรงพยาบาลเพื่อทำกายภาพบำบัด
3.  การรักษาโรคอันเนื่องมาจากภาวะจิตใจ  ภาวะเครียด  ภาวะกังวลใจ
4.  โรคเรื้อรัง  การเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บที่ยังไม่ได้รักษาให้หายก่อนวันทำสัญญาหรือต่ออายุสัญญาเพิ่มเติมครั้งสุดท้าย
5.  การเจ็บป่วยดังต่อไปนี้ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 120 วัน  นับจากวันทำสัญญาเพิ่มเติมนี้  หรือวันต่ออายุสัญญาเพิ่มเติมนี้ 
-  เนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด
-  ริดสีดวงทวาร
-  ไส้เลื่อนทุกชนิด
-  ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก
-  การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์
-  นิ่วทุกชนิด
-  เส้นเลือดขอดที่ขา
-  เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่  เป็นต้น

หมายเหตุ  :  เบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมนี้ ไม่สามารถ นำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 30 ธ.ค.51+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
ตัวอย่าง
- ชดเชยให้ 80% ของค่าใช้จ่ายส่วนเกินจากความรับผิดชอบส่วนแรก
  ตั้งแต่ 20,000 - 50,000 บาท
- ผลประโยชน์ต่อครั้งต่อโรค 300,000 - 600,000 บาท
- จ่าย 100% ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าการพยาบาล 1,000 - 4,000 บาท
- คุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล 1,000 บาท
- ด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 3-7 บาท/วัน

เช่น ประกันสุขภาพ เอ็กซ์ตร้า แผนแรก ให้ค่าห้อง 1,000 บาทต่อวัน
มีค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้น ค่าห้องวันละ 2,500 บาท 3 วัน = 7,500 บาท
ค่าใช้จ่ายอื่นๆในโรงพยาบาล 25,000 บาท รวม 32,500 บาท

ค่าใช้จ่ายที่บูพาสามารถคุ้มครองได้ 3,000 (1,000 x 3)
ค่าใช้จ่ายอื่นๆในโรงพยาบาล 25,000 บาท รวม 28,000 บาท
** ซึ่ง > 20,000 บาท ที่ เอ็กซ์ตร้า คุ้มครอง

ผลประโยชน์ที่ได้รับ
1. ค่าห้อง (เบิกได้ 100%) 1,000 x 3 = 3,000 บาท
2. หักค่าใช้จ่ายส่วนแรก 20,000 บาท บูพาสามารถคุ้มครองได้ 5,000 บาท
เบิกได้ 80%

-------------------------------------------------
สนใจแบบประกัน กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อให้ข้อมูลโดยละเอียด

กรอกข้อมูลให้ตัวแทนติดต่อกลับ
(ข้อมูลสำคัญ) E-mail Address : *
(ข้อมูลสำคัญ) เบอร์มือถือ :*
(ข้อมูลสำคัญ) ชื่อ-สกุล ผู้จะทำประกัน :*
(ข้อมูลสำคัญ) ปี พ.ศ. เกิด *ของผู้จะทำประกัน :*
จังหวัด :
เบี้ยประกันที่ท่านชำระได้ (บาทต่อปี) :
ทุนประกันที่ต้องการ (บาท) :
ผู้ป่วยใน IPD (HS) ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการ :
ค่าชดเชยกรณีนอนโรงพยาบาล(HB)ต้องการวันละ:
อนุสัญญาเพิ่มเติม คุ้มครอง :
ช่วงเวลาที่สะดวกให้ติดต่อกลับ :
ข้อความ :