สมัครรับข่าวสารและโปรโมชั่น

smileclub
เมืองไทยประกันชีวิต โรงพยาบาลในเครือข่าย
เมืองไทยประกันชีวิต ชำระเงิน

แบบประกันยอดนิยม ( ขายดี )

เมืองไทย 14/7 

  เมืองไทย 14/7 เมืองไทย 14/7 เมืองไทย 14/7

 

สุขใจ...
    ด้วยเงินจ่ายคืนทุกสิ้นปีกรมธรรม์ รวมตลอดสัญญาสูงถึง 51% *
ถูกใจ...    กับเงินครบกำหนดสัญญาสูงถึง 135%* 
อุ่นใจ...    กับความคุ้มครองชีวิตตลอดสัญญา 145%* 
โดนใจ ... บริษัทฯจะชำระเบี้ยประกันภัยให้จนครบ 7 ปี** หากผู้เอาประกันภัยได้รับบาดเจ็บหรือเกิดโรคภัยจนกลายเป็นบุคคลทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร


*เป็น % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา
**กรณีผู้เอาประกันภัย(สำหรับอายุรับประกันภัย 15 – 59 ปี)ได้รับบาดเจ็บหรือเกิดโรคภัยจนกลายเป็นบุคคลทุพพลภาพโดยสิ้นเชิงถาวร โดยพิสูจน์ได้ว่าเกิดการทุพพลภาพขึ้นระหว่างวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 15 ปีบริบูรณ์ ถึงวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยจะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และบริษัท ฯ ได้รับหลักฐานการพิสูจน์โดยครบถ้วนแล้ว บริษัทจะยกเว้นการชำระเบี้ยประกันชีวิตของแบบประกันภัย เมืองไทย ซุปเปอร์ เซฟวิ่ง 14/7 ที่ครบกำหนดชำระในระหว่างทุพพลภาพจนถึงสิ้นสุดระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย

เงื่อนไขการรับประกันภัย

ระยะเวลาเอาประกันภัย           

:  14 ปี

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย   

:    7 ปี

อายุที่รับประกันภัย                    

:  1 เดือน – 70 ปี

จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 

:  100,000 บาท

การชำระเบี้ยประกันภัย             

:  รายปี,  ราย 6 เดือน,  ราย 3 เดือน, และ รายเดือน

การซื้อสัญญาเพิ่มเติม               

:  สามารถซื้อได้โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ

การตรวจสุขภาพ

 

กรณีที่บริษัทฯ จะไม่คุ้มครองของแบบประกันภัยเมืองไทย ซุปเปอร์ เซฟวิ่ง 14/7
1. กรณีผู้เอาประกันภัยไม่เปิดเผยข้อความจริง หรือแถลงข้อความเท็จ บริษัทฯ จะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปี นับตั้งแต่ วันทำสัญญา หรือวันต่ออายุกรมธรรม์ หรือวันกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย
2. กรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายใน 1 ปี นับแต่วันทำสัญญา หรือวันต่ออายุกรมธรรม์ หรือวันกลับคืนสู่
สถานะเดิมของกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา
3. กรณีผู้เอาประกันภัยแถลงอายุคลาดเคลื่อนไม่ตรงตามความจริง และบริษัทฯพิสูจน์ได้ว่าในขณะทำสัญญาประกันภัย
อายุที่ถูกต้องแท้จริงอยู่นอกจำกัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติของบริษัทฯ
กรณีที่บริษัทฯจะไม่คุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์การยกเว้นเบี้ยประกันภัยของผู้เอาประกันภัย(สำหรับอายุรับประกันภัย 15 - 59 ปี)  มีทั้งหมด 5 ข้อ เช่น  ไม่คุ้มครองการทุพพลภาพอันเนื่องมาจากสาเหตุดังนี้
1.พยายามฆ่าตัวตาย หรือ ทำร้ายร่างกายตนเอง
2.การบาดเจ็บทางร่างกายที่ได้รับผลสืบเนื่องจากการเดินทางในฐานะเจ้าหน้าที่ประจำอากาศยาน หรือ เดินทางโดยเครื่องบินที่มิใช่สายการบินพาณิชย์
3.การกระทำขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา หรือ สารเสติดให้โทษร้ายแรงจนไม่สามารถครองสติได้  เป็นต้น

 

เฉพาะเบี้ยประกันชีวิตของโครงการนี้เท่านั้นที่ สามารถ นำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 30 ธ.ค. 51

 


-------------------------------------------------
สนใจแบบประกัน กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อให้ข้อมูลโดยละเอียด

กรอกข้อมูลให้ตัวแทนติดต่อกลับ
(ข้อมูลสำคัญ) E-mail Address : *
(ข้อมูลสำคัญ) เบอร์มือถือ :*
(ข้อมูลสำคัญ) ชื่อ-สกุล ผู้จะทำประกัน :*
(ข้อมูลสำคัญ) ปี พ.ศ. เกิด *ของผู้จะทำประกัน :*
จังหวัด :
เบี้ยประกันที่ท่านชำระได้ (บาทต่อปี) :
ทุนประกันที่ต้องการ (บาท) :
ผู้ป่วยใน IPD (HS) ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการ :
ค่าชดเชยกรณีนอนโรงพยาบาล(HB)ต้องการวันละ:
อนุสัญญาเพิ่มเติม คุ้มครอง :
ช่วงเวลาที่สะดวกให้ติดต่อกลับ :
ข้อความ :