สมัครรับข่าวสารและโปรโมชั่น

smileclub
เมืองไทยประกันชีวิต โรงพยาบาลในเครือข่าย
เมืองไทยประกันชีวิต ชำระเงิน

แบบประกันยอดนิยม ( ขายดี )
   เมืองไทย 15/10
ชื่อแบบประกัน :
  เมืองไทย ธนทวี 15/10
รายละเอียด :
 

 

 

แผนการประกันชีวิตที่สร้างหลักประกันอันมั่นคงให้กับคุณและครอบครัว โดยให้ความคุ้มครองและผลประโยชน์ด้านการออมทรัพย์อย่างคุ้มค่า ให้ทุกความปรารถนาในชีวิตคุณและครอบครัวเป็นจริงได้ สร้างรอยยิ้มได้ง่ายๆ  ด้วยแบบประกันที่สร้างความอุ่นใจให้กับคุณและคนที่คุณรัก

         1. ชำระเบี้ยประกันภัย 10 ปี  ด้วยระยะเวลาเอาประกันภัย 15  ปี

         2. รับเงินจ่ายคืน ณ สิ้นปีกรมธรรม์ ตลอดสัญญา ดังนี้

      ·    สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 3,5,7 รับครั้งละ  5% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา

      ·     สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 9,11,13 รับครั้งละ 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา

3. ครบสัญญา ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 15 รับ 265% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา

         รวมรับผลประโยชน์ตลอดสัญญา  310% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา

         4. รับความคุ้มครองชีวิตเพิ่มขึ้นทุกปีกรมธรรม์ ปีละ 20% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา ตั้งแต่ปี   

         กรมธรรม์ที่ 2 เป็นต้นไป จนสูงสุดที่ 280% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา ตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 10-15

 

จุดเด่นของแบบประกันภัย เมืองไทย ธนทวี 15/10

1.     แบบประกันชีวิตที่เน้นทั้งการออมทรัพย์และความคุ้มครองชีวิตที่คุ้มค่าควบคู่กันไป

2.     เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินระยะปานกลาง และได้รับความคุ้มครองระยะปานกลาง

3.     รักษาสภาพคล่องทางการเงินระหว่างการออม ด้วยผลประโยชน์ระหว่างสัญญา

4.   เบี้ยประกันชีวิตของแบบประกันภัยนี้สามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประกาศอธิบดีกรม

      สรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 30 ธ.ค. 51

 

เงื่อนไขการรับประกันภัย

·        อายุที่รับประกันภัย  1 70 ปี

·        ระยะเวลาเอาประกันภัย 15 ปี  ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 10 ปี

·        จำนวนเงินเอาประกันภัย ขั้นต่ำ 150,000 บาท

·        สามารถเลือกชำระเบี้ยประกันภัยแบบรายปี ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน และ รายเดือน

·        สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ได้ โดยเป็นไปตามระเบียบของบริษัทฯ

·    เงื่อนไขการตรวจสุขภาพ เป็นไปตามระเบียบการพิจารณารับประกันของบริษัทฯ

 

 

กราฟ :
 

หมายเหตุ  - ผลประโยชน์และความคุ้มครองเป็น % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา และในกรณีที่การระบุจำนวนเงิน ผลประโยชน์และความคุ้มครองไม่ถูกต้องเมื่อคิดคำนวณเป็น % ให้ยึดถือตาม % ที่กำหนด

กรณีที่บริษัทฯ จะไม่คุ้มครอง

1. กรณีผู้เอาประกันภัยไม่เปิดเผยข้อความจริง หรือแถลงข้อความเท็จ บริษัทฯ จะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปี นับตั้งแต่วันทำสัญญาหรือวันต่ออายุกรมธรรม์ หรือวันกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย
2. กรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายใน 1 ปี นับแต่วันทำสัญญาหรือวันต่ออายุกรมธรรม์หรือวันกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ครั้งสุดท้ายหรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา
3.กรณีผู้เอาประกันภัยแถลงอายุคลาดเคลื่อนไม่ตรงตามความจริง และบริษัทฯ พิสูจน์ได้ว่าในขณะทำสัญญาประกันภัยอายุที่ถูกต้องแท้จริง อยู่นอกจำกัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติของบริษัทฯ

-------------------------------------------------
สนใจแบบประกัน กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อให้ข้อมูลโดยละเอียด

กรอกข้อมูลให้ตัวแทนติดต่อกลับ
(ข้อมูลสำคัญ) E-mail Address : *
(ข้อมูลสำคัญ) เบอร์มือถือ :*
(ข้อมูลสำคัญ) ชื่อ-สกุล ผู้จะทำประกัน :*
(ข้อมูลสำคัญ) ปี พ.ศ. เกิด *ของผู้จะทำประกัน :*
จังหวัด :
เบี้ยประกันที่ท่านชำระได้ (บาทต่อปี) :
ทุนประกันที่ต้องการ (บาท) :
ผู้ป่วยใน IPD (HS) ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการ :
ค่าชดเชยกรณีนอนโรงพยาบาล(HB)ต้องการวันละ:
อนุสัญญาเพิ่มเติม คุ้มครอง :
ช่วงเวลาที่สะดวกให้ติดต่อกลับ :
ข้อความ :