สมัครรับข่าวสารและโปรโมชั่น

smileclub
เมืองไทยประกันชีวิต โรงพยาบาลในเครือข่าย
เมืองไทยประกันชีวิต ชำระเงิน

แบบประกันยอดนิยม ( ขายดี )
  
ชื่อแบบประกัน :
  เมืองไทยทวีทรัพย์ 15/7 พลัส
รายละเอียด :
 

เริ่มต้นวางแผนชีวิตที่ดีในวันนี้  เพราะอนาคตเป็นสิ่งที่คุณกำหนดเองได้ เพื่อความมั่นคงในวันข้างหน้าของตัวคุณและคนที่คุณรัก

                เมืองไทยทวีทรัพย์ 15/7 พลัส เป็นแบบประกันภัยที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวทั้งความคุ้มครองชีวิตที่เพิ่มสูงขึ้นและผลประโยชน์เมื่อครบอายุสัญญาอันคุ้มค่า ด้วยระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัยที่สั้น ช่วยให้คุณอุ่นใจได้ไม่ว่าอนาคตข้างหน้าจะเป็นอย่างไร ด้วยมูลค่าของเงินออมและความคุ้มครองที่เพิ่มค่า

  • คุ้มครอง คุ้มค่า

                  เมืองไทยทวีทรัพย์ 15/7 พลัส  มอบวงเงินความคุ้มครองเริ่มต้นที่ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา และความคุ้มครองเพิ่มขึ้นตามปีกรมธรรม์ที่กำหนดจนครบสัญญาให้ความคุ้มครองสูงสุดถึง 200% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา

  • เงินตราเพิ่มพูน

                  เมืองไทยทวีทรัพย์ 15/7 พลัส  มอบเงินจ่ายคืนระหว่างสัญญา ทุก 2 ปี ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรรม์ที่ 2 ถึงสิ้นปีกรมธรรม์ที่ 14 รวม 51% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญาและรับเงินครบสัญญาเมื่อครบสัญญา 185% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา รวมรับผลประโยชน์ตลอดสัญญา 236% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา

เงื่อนไขการรับประกันภัย

1.     รับประกันภัยตั้งแต่อายุ 1 - 70 ปี

2.     ระยะเวลาเอาประกันภัย 15 ปี , ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 7 ปี

3.     จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 100,000 บาท

4.     สามารถเลือกชำระเบี้ยประภัยแบบรายปี ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน และ รายเดือน (จำนวนเงินเอาประกันภัยต่ำกว่า 150,000 บาท รับเฉพาะรายปี)

5.   สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรมได้ โดยเป็นไปตามระเบียบของบริษัทฯ

 

จุดเด่นของแบบประกันภัย

1. ชำระเบี้ยประกันภัย 7 ปี  , ระยะเวลาเอาประกันภัย 15 ปี

2. รับผลประโยชน์รวมสูงสุด 236% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา ดังนี้

2.1 เงินจ่ายคืนระหว่างสัญญา ณ สิ้นปีกรมธรรม์ทุก 2 ปี เริ่มตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 2 รวม 51%

            ( ปีกรมธรรม์ที่ 2 , 4 , 6 ปีละ 6% , ปีกรมธรรม์ที่ 8 , 10 , 12 ปีละ 7% , ปีกรมธรรม์ที่ 14 เท่ากับ 12% )

        2.2 เงินครบสัญญา  ณ  สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 15 เท่ากับ  185%

3. ความคุ้มครองชีวิตเพิ่มสูงขึ้นตามช่วงปีกรมธรรม์ ดังนี้

·        ปีกรมธรรม์ที่ 1-3       100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา

·        ปีกรมธรรม์ที่ 4          120% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา

·        ปีกรมธรรม์ที่ 5           140% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา

·        ปีกรมธรรม์ที่ 6           160% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา

·        ปีกรมธรรม์ที่ 7-10      180% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา

·        ปีกรมธรรม์ที่ 11-15    200% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา

4. เบี้ยประกันชีวิตของแบบประกันภัยนี้สามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 30 ธ.ค. 51

กราฟ :
 

 

 

 

เงินปันผลตามกรมธรรม์ประกันภัย

หากผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่จนถึงวันครบกำหนดสัญญา บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลพิเศษ (ถ้ามี)

 

หมายเหตุ  - ผลประโยชน์และความคุ้มครองเป็น % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา และในกรณีที่การระบุจำนวนเงิน

                   ผลประโยชน์และความคุ้มครองไม่ถูกต้องเมื่อคิดคำนวณเป็น % ให้ยึดถือตาม % ที่กำหนด

 

กรณีที่บริษัทฯ จะไม่คุ้มครอง
1. กรณีผู้เอาประกันภัยไม่เปิดเผยข้อความจริง หรือแถลงข้อความเท็จ บริษัทฯ จะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปี นับตั้งแต่วันทำสัญญาหรือวันต่ออายุกรมธรรม์ หรือวันกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย
2. กรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายใน 1 ปี นับแต่วันทำสัญญาหรือวันต่ออายุกรมธรรม์หรือวันกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ครั้งสุดท้ายหรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา
3.กรณีผู้เอาประกันภัยแถลงอายุคลาดเคลื่อนไม่ตรงตามความจริง และบริษัทฯ พิสูจน์ได้ว่าในขณะทำสัญญาประกันภัยอายุที่ถูกต้องแท้จริง อยู่นอกจำกัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติของบริษัทฯ 

-------------------------------------------------
สนใจแบบประกัน กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อให้ข้อมูลโดยละเอียด

กรอกข้อมูลให้ตัวแทนติดต่อกลับ
(ข้อมูลสำคัญ) E-mail Address : *
(ข้อมูลสำคัญ) เบอร์มือถือ :*
(ข้อมูลสำคัญ) ชื่อ-สกุล ผู้จะทำประกัน :*
(ข้อมูลสำคัญ) ปี พ.ศ. เกิด *ของผู้จะทำประกัน :*
จังหวัด :
เบี้ยประกันที่ท่านชำระได้ (บาทต่อปี) :
ทุนประกันที่ต้องการ (บาท) :
ผู้ป่วยใน IPD (HS) ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการ :
ค่าชดเชยกรณีนอนโรงพยาบาล(HB)ต้องการวันละ:
อนุสัญญาเพิ่มเติม คุ้มครอง :
ช่วงเวลาที่สะดวกให้ติดต่อกลับ :
ข้อความ :