สมัครรับข่าวสารและโปรโมชั่น

smileclub
เมืองไทยประกันชีวิต โรงพยาบาลในเครือข่าย
เมืองไทยประกันชีวิต ชำระเงิน

แบบประกันยอดนิยม ( ขายดี )
  
ชื่อแบบประกัน :
  ออมทรัพย์ 20/14
รายละเอียด :
 

 

 

 

 

ออมเพื่ออนาคต คุ้มครองอย่างมั่นใจ แล้วคุณจะรู้ว่าการออมคุ้มค่ากับคุณ

                สร้างความมั่งคงให้ชีวิต สร้างหลักประกันชีวิตให้กับครอบครัว และยังสะสมเงินออมของครอบครัวให้เข้มแข็งขึ้น ให้แบบประกันออมทรัพย์ 20/14  ทำหน้าที่ดูแลคุณ  โดยชำระเบี้ยประกันภัยในระยะสั้น  แต่ได้รับความคุ้มครองระยะยาวเต็ม 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยตลอดสัญญา เพื่อความคุ้มค่าการออมในอนาคตสำหรับคุณ

เงื่อนไขของแบบประกันภัย

                อายุที่รับประกันภัย                                            1 65   ปี

                จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ                           120,000  บาท

                ระยะเวลาเอาประกันภัย                                      20  ปี

                ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย                             14  ปี

 

ผลประโยชน์และความคุ้มครอง ที่คุณจะได้รับ

         1. ครบสัญญารับเงินครบสัญญา 100%  ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

         2. กรณีเสียชีวิตในระหว่างสัญญา  20 ปี  รับผลประโยชน์ชดเชย 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา

              3. เบี้ยประกันชีวิตของแบบประกันภัยนี้สามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประกาศอธิบดี

      กรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 30 ธ.ค. 51

 

กราฟ :
 

 เงินปันผลตามกรมธรรม์ประกันภัย

          บริษัทฯ จะพิจารณากำหนดเงินปันผลซึ่งเป็นส่วนแบ่งจากการจัดสรรของบริษัทฯ ตามอัตราที่บริษัทฯจะประกาศให้ทราบเป็นครั้งคราว

 

 

หมายเหตุ - ผลประโยชน์และความคุ้มครองเป็น %  ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา และในกรณีที่การระบุจำนวนเงินผลประโยชน์และความคุ้มครองไม่ถูกต้องเมื่อคิดคำนวณเป็น % ให้ยึดถือตาม % ที่กำหนด

 

 

กรณีที่บริษัทฯ จะไม่คุ้มครอง

1. กรณีผู้เอาประกันภัยไม่เปิดเผยข้อความจริง หรือแถลงข้อความเท็จ บริษัทฯ จะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปี นับตั้งแต่วันทำสัญญาหรือวันต่ออายุกรมธรรม์ หรือวันกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย

2. กรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายใน 1 ปี นับแต่วันทำสัญญาหรือวันต่ออายุกรมธรรม์หรือวันกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา

3.กรณีผู้เอาประกันภัยแถลงอายุคลาดเคลื่อนไม่ตรงตามความจริง และบริษัทฯ พิสูจน์ได้ว่าในขณะทำสัญญาประกันภัยอายุที่ถูกต้องแท้จริง อยู่นอกจำกัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติของบริษัทฯ

เมืองไทยออมทรัพย์ 20/14  ออมเพียง 14 ครั้งรับความคุ้มครอง 20 ปีพร้อมรับเงินคืน 100% ลดหย่อนภาษีได้ 100,000 บาทเบี้ยประกันไม่แพงอย่างที่คิด 

การออมที่มีระบบ คือการออมโดยมีเป้าหมายแน่นอน และคุ้มครองชีวิตไปพร้อมกัน

ออมทรัพย์ 20/14 เป็นการออมที่รับรองเป้าหมายให้คุณในอนาคตได้แน่นอน

เป็นการออมทรัพย์ คุ้มครองชีวิต และสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 1 แสนบาท

ซึ่งแตกต่างกับการออมเงินผ่านธนาคารซึ่งไม่มีความคุ้มครองชีวิต

และนำไปลดหย่อนภาษีไม่ได้ ดังนั้นเมืองไทยออมทรัพย์ 20/14 สามารถทำได้


+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

เงื่อนไขการรับประกันภัย

- อายุที่รับประกัน : 1 - 65 ปี 

- ระยะเวลาเอาประกัน : 20 ปี 

- ระยะเวลาชำระเบี้ย : 14 ปี 

- จำนวนเงินเอาประกันขั้นต่ำ : 120,000 บาท 

- เบี้ยประกันสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 100,000 บาท 


+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ตัวอย่างที่ 1

จำนวนเงินเอาประกัน 120,000 บาท

- ผู้ชาย อายุ 35 ปี เบี้ยปีละ 7,184 บาท (ชำระเบี้ย 14 ปี = 100,576 บาท)

- ผู้หญิง อายุ 35 ปี เบี้ยปีละ 6,742 บาท (ชำระเบี้ย 14 ปี = 94,388 บาท)

ผลประโยชน์ที่ได้รับ

อายุปีที่เบี้ยต่อเบี้ยสะสมเงินคืนภาษีคุ้มครองชีวิต
35 ปี ปีที่ 1 6,742 บาท 6,742 บาท 675 บาท 120,000 บาท
36 ปี ปีที่ 2 6,742 บาท 13,484 บาท 675 บาท 120,000 บาท
37 ปี ปีที่ 3 6,742 บาท 20,226 บาท 675 บาท 120,000 บาท
38 ปี ปีที่ 4 6,742 บาท 26,968 บาท 675 บาท 120,000 บาท
39 ปี ปีที่ 5 6,742 บาท 33,710 บาท 675 บาท 120,000 บาท
40 ปี ปีที่ 6 6,742 บาท 40,452 บาท 675 บาท 120,000 บาท
41 ปี ปีที่ 7 6,742 บาท 47,194 บาท 675 บาท 120,000 บาท
42 ปี ปีที่ 8 6,742 บาท 53,936 บาท 675 บาท 120,000 บาท
43 ปี ปีที่ 9 6,742 บาท 60,678 บาท 675 บาท 120,000 บาท
44 ปี ปีที่ 10 6,742 บาท 67,420 บาท 675 บาท 120,000 บาท
45 ปี ปีที่ 11 6,742 บาท 74,162 บาท 675 บาท 120,000 บาท
46 ปี ปีที่ 12 6,742 บาท 80,904 บาท 675 บาท 120,000 บาท
47 ปี ปีที่ 13 6,742 บาท 87,646 บาท 675 บาท 120,000 บาท
48 ปี ปีที่ 14 6,742 บาท 94,388 บาท 675 บาท 120,000 บาท
49 ปี ปีที่ 15 - - - 120,000 บาท
50 ปี ปีที่ 16 - - - 120,000 บาท
51 ปี ปีที่ 17 - - - 120,000 บาท
52 ปี ปีที่ 18 - - - 120,000 บาท
53 ปี ปีที่ 19 - - - 120,000 บาท
54 ปี ปีที่ 20 - - - 120,000 บาท
รวม 20 ปี 94,388 บาท รับเงินคืน 100% 120,000 บาท 120,000 บาท

หักลบเบี้ยประกันที่จ่าย 120,000 - 94,388 = 25,612 บาท

ฐานภาษี 10% รับเงินคืนภาษีจากสรรพากรรวม 9,450 บาท

ผลประโยชน์ + เงินคืนภาษี 25,612 + 9,50 = 35,062 บาท


++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ตัวอย่างที่ 2

จำนวนเงินเอาประกัน 500,000 บาท

- ผู้ชาย อายุ 35 ปี เบี้ยปีละ 29,035 บาท (ชำระเบี้ย 14 ปี = 406,490 บาท)

- ผู้หญิง อายุ 35 ปี เบี้ยปีละ 27,465 บาท (ชำระเบี้ย 14 ปี = 384,510 บาท)

ผลประโยชน์ที่ได้รับ

อายุปีที่เบี้ยต่อปีเบี้ยสะสมประหยัดภาษีคุ้มครองชีวิต
35 ปี ปีที่ 1 29,035 บาท 29,035 บาท 5,807 บาท 500,000 บาท
36 ปี ปีที่ 2 29,035 บาท 58,070 บาท 5,807 บาท 500,000 บาท
37 ปี ปีที่ 3 29,035 บาท 87,105 บาท 5,807 บาท 500,000 บาท
38 ปี ปีที่ 4 29,035 บาท 116,140 บาท 5,807 บาท 500,000 บาท
39 ปี ปีที่ 5 29,035 บาท 145,175 บาท 5,807 บาท 500,000 บาท
40 ปี ปีที่ 6 29,035 บาท 174,210 บาท 5,807 บาท 500,000 บาท
41 ปี ปีที่ 7 29,035 บาท 203,245 บาท 5,807 บาท 500,000 บาท
42 ปี ปีที่ 8 29,035 บาท 232,280 บาท 5,807 บาท 500,000 บาท
43 ปี ปีที่ 9 29,035 บาท 261,315 บาท 5,807 บาท 500,000 บาท
44 ปี ปีที่ 10 29,035 บาท 290,350 บาท 5,807 บาท 500,000 บาท
45 ปี ปีที่ 11 29,035 บาท 319,385 บาท 5,807 บาท 500,000 บาท
46 ปี ปีที่ 12 29,035 บาท 348,420 บาท 5,807 บาท 500,000 บาท
47 ปี ปีที่ 13 29,035 บาท 377,455 บาท 5,807 บาท 500,000 บาท
48 ปี ปีที่ 14 29,035 บาท 406,490 บาท 5,807 บาท 500,000 บาท
49 ปี ปีที่ 15 - - - 500,000 บาท
50 ปี ปีที่ 16 - - - 500,000 บาท
51 ปี ปีที่ 17 - - - 500,000 บาท
52 ปี ปีที่ 18 - - - 500,000 บาท
53 ปี ปีที่ 19 - - - 500,000 บาท
54 ปี ปีที่ 20 - - - 500,000 บาท
รวม 20 ปี 406,490 บาท รับเงินคืน 100% 81,298 บาท 500,000 บาท

หักลบเบี้ยประกันที่จ่าย 500,000 - 406,490 = 93,510 บาท

ฐานภาษี 20% รับเงินคืนภาษีจากสรรพากรรวม 81,298 บาท

ผลประโยชน์ + เงินคืนภาษี 93,510 + 81,298 = 174,808 บาท


+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ตัวอย่างที่ 3

จำนวนเงินเอาประกัน 1,000,000 บาท

- ผู้ชาย อายุ 35 ปี เบี้ยปีละ 58,360 บาท(ชำระเบี้ย 14 ปี = 817,040 บาท)

- ผู้หญิง อายุ 35 ปี เบี้ยปีละ 54,680 บาท(ชำระเบี้ย 14 ปี = 765,520 บาท)

ผลประโยชน์ที่ได้รับ

อายุปีที่เบี้ยต่อปีเบี้ยสะสมเงินคืนภาษีคุ้มครองชีวิต
35 ปี ปีที่ 1 58,360 บาท 58,360 บาท 11,672 บาท 1,000,000 บาท
36 ปี ปีที่ 2 58,360 บาท 116,720 บาท 11,672 บาท 1,000,000 บาท
37 ปี ปีที่ 3 58,360 บาท 175,080 บาท 11,672 บาท 1,000,000 บาท
38 ปี ปีที่ 4 58,360 บาท 233,440 บาท 11,672 บาท 1,000,000 บาท
39 ปี ปีที่ 5 58,360 บาท 291,800 บาท 11,672 บาท 1,000,000 บาท
40 ปี ปีที่ 6 58,360 บาท 350,160 บาท 11,672 บาท 1,000,000 บาท
41 ปี ปีที่ 7 58,360 บาท 408,520 บาท 11,672 บาท 1,000,000 บาท
42 ปี ปีที่ 8 58,360 บาท 466,880 บาท 11,672 บาท 1,000,000 บาท
43 ปี ปีที่ 9 58,360 บาท 525,240 บาท 11,672 บาท 1,000,000 บาท
44 ปี ปีที่ 10 58,360 บาท 583,600 บาท 11,672 บาท 1,000,000 บาท
45 ปี ปีที่ 11 58,360 บาท 641,960 บาท 11,672 บาท 1,000,000 บาท
46 ปี ปีที่ 12 58,360 บาท 700,320 บาท 11,672 บาท 1,000,000 บาท
47 ปี ปีที่ 13 58,360 บาท 758,680 บาท 11,672 บาท 1,000,000 บาท
48 ปี ปีที่ 14 58,360 บาท 817,040 บาท 11,672 บาท 1,000,000 บาท
49 ปี ปีที่ 15 - - - 1,000,000 บาท
50 ปี ปีที่ 16 - - - 1,000,000 บาท
51 ปี ปีที่ 17 - - - 1,000,000 บาท
52 ปี ปีที่ 18 - - - 1,000,000 บาท
53 ปี ปีที่ 19 - - - 1,000,000 บาท
54 ปี ปีที่ 20 - - - 1,000,000 บาท
รวม 20 ปี 817,040 บาท 1,000,000 บาท 163,408 บาท 1,000,000 บาท

หักลบเบี้ยประกันที่จ่าย 1,000,000 - 817,040 = 182,960 บาท

ฐานภาษี 20% รับเงินคืนจากสรรพากรรวม 163,408 บาท

ผลประโยชน์ + เงินคืนภาษี 182,960 + 163,408 = 346,368 บาท


+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ตัวอย่างที่ 4

จำนวนเงินเอาประกัน 2,000,000 บาท

- ผู้ชาย อายุ 35 ปี เบี้ยปีละ 116,720 บาท(ชำระเบี้ย 14 ปี = 1,634,080 บาท)

- ผู้หญิง อายุ 35 ปี เบี้ยปีละ 109,360 บาท(ชำระเบี้ย 14 ปี = 1,531,040 บาท)

ผลประโยชน์ที่ได้รับ

อายุปีที่เบี้ยต่อปีเบี้ยสะสมประหยัดภาษีคุ้มครองชีวิต
35 ปี ปีที่ 1 109,360 บาท 109,360 บาท 30,000 บาท 2,000,000 บาท
36 ปี ปีที่ 2 109,360 บาท 218,720 บาท 30,000 บาท 2,000,000 บาท
37 ปี ปีที่ 3 109,360 บาท 328,080 บาท 30,000 บาท 2,000,000 บาท
38 ปี ปีที่ 4 109,360 บาท 437,440 บาท 30,000 บาท 2,000,000 บาท
39 ปี ปีที่ 5 109,360 บาท 546,800 บาท 30,000 บาท 2,000,000 บาท
40 ปี ปีที่ 6 109,360 บาท 656,160 บาท 30,000 บาท 2,000,000 บาท
41 ปี ปีที่ 7 109,360 บาท 765,520 บาท 30,000 บาท 2,000,000 บาท
42 ปี ปีที่ 8 109,360 บาท 874,880 บาท 30,000 บาท 2,000,000 บาท
43 ปี ปีที่ 9 109,360 บาท 984,240 บาท 30,000 บาท 2,000,000 บาท
44 ปี ปีที่ 10 109,360 บาท 1,093,600 บาท 30,000 บาท 2,000,000 บาท
45 ปี ปีที่ 11 109,360 บาท 1,202,960 บาท 30,000 บาท 2,000,000 บาท
46 ปี ปีที่ 12 109,360 บาท 1,312,320 บาท 30,000 บาท 2,000,000 บาท
47 ปี ปีที่ 13 109,360 บาท 1,421,680 บาท 30,000 บาท 2,000,000 บาท
48 ปี ปีที่ 14 109,360 บาท 1,531,040 บาท 30,000 บาท 2,000,000 บาท
49 ปี ปีที่ 15 - - - 2,000,000 บาท
50 ปี ปีที่ 16 - - - 2,000,000 บาท
51 ปี ปีที่ 17 - - - 2,000,000 บาท
52 ปี ปีที่ 18 - - - 2,000,000 บาท
53 ปี ปีที่ 19 - - - 2,000,000 บาท
54 ปี ปีที่ 20 - - - 2,000,000 บาท
รวม 20 ปี 1,531,040 บาท รับเงินคืน 100% 420,000 บาท 2,000,000 บาท

หักลบเบี้ยประกันที่จ่าย 2,000,000 - 1,531,040 = 468,960 บาท

ฐานภาษี 30% รับเงินคืนภาษีจากสรรพากรรวม 420,000 บาท

ผลประโยชน์ + เงินคืนภาษี 468,960 + 420,000 = 888,960 บาท

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

-------------------------------------------------
สนใจแบบประกัน กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อให้ข้อมูลโดยละเอียด

กรอกข้อมูลให้ตัวแทนติดต่อกลับ
(ข้อมูลสำคัญ) E-mail Address : *
(ข้อมูลสำคัญ) เบอร์มือถือ :*
(ข้อมูลสำคัญ) ชื่อ-สกุล ผู้จะทำประกัน :*
(ข้อมูลสำคัญ) ปี พ.ศ. เกิด *ของผู้จะทำประกัน :*
จังหวัด :
เบี้ยประกันที่ท่านชำระได้ (บาทต่อปี) :
ทุนประกันที่ต้องการ (บาท) :
ผู้ป่วยใน IPD (HS) ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการ :
ค่าชดเชยกรณีนอนโรงพยาบาล(HB)ต้องการวันละ:
อนุสัญญาเพิ่มเติม คุ้มครอง :
ช่วงเวลาที่สะดวกให้ติดต่อกลับ :
ข้อความ :