สมัครรับข่าวสารและโปรโมชั่น

smileclub
เมืองไทยประกันชีวิต โรงพยาบาลในเครือข่าย
เมืองไทยประกันชีวิต ชำระเงิน

แบบประกันยอดนิยม ( ขายดี )
  

 

จุดเด่นของแบบประกันภัย
การลดหย่อนภาษี  ด้วยสิทธิการหักลดหย่อนภาษีสูงสุดถึง 300,000 บาทต่อปี**
รับเงินบำนาญทุกปี ด้วยการรับเงินบำนาญปีละ 24% * รวมสูงสุดถึง 744%*
รับรองการจ่ายเงินบำนาญ ด้วยการรับรองการจ่ายเงินบำนาญ 20 ปี
เป็นหลักประกันให้กับครอบครัว ด้วยความคุ้มครองชีวิตสูงสุดถึง 600%*

 
* เป็น %  ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา
** จำนวนเงินเบี้ยประกันภัยสูงสุดที่ผู้เอาประกันภัยสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เฉพาะกรณีที่ยังไม่ใช้สิทธิลดหย่อนภาษีตามกรมธรรม์อื่นใด กำหนดไว้ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 30 ธ.ค. 2551 (ลดหย่อนภาษีสูงสุด100,000 บาท) และฉบับที่ 194 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 28 ก.พ. 2554 (ลดหย่อนภาษีสูงสุด 200,000 บาท)

เงื่อนไขการรับประกันภัย
อายุที่รับประกันภัย                : 20 – 50 ปี
ระยะเวลาเอาประกันภัย          : ครบอายุ 85 ปี
ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย   : ครบอายุ 55 ปี
จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ  : 100,000 บาท
การชำระเบี้ยประกันภัย           : รายปี ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน และรายเดือน
การซื้อสัญญาเพิ่มเติม            : เป็นไปตามระเบียบบริษัทฯ
การตรวจสุขภาพ                   : เป็นไปตามระเบียบบริษัทฯ

ลักษณะแบบประกันภัย

 

หมายเหตุ : เบี้ยประกันชีวิตของแบบประกันภัยนี้ สามารถ นำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 194 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 28 ก.พ. 2554

กรณีที่บริษัทฯ จะไม่คุ้มครอง
1. กรณีผู้เอาประกันภัยไม่เปิดเผยข้อความจริง หรือแถลงข้อความเท็จ บริษัทฯ จะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปี     
    นับตั้งแต่วันทำสัญญา หรือวันต่ออายุกรมธรรม์ หรือวันกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย
2. กรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายใน 1 ปี นับแต่วันทำสัญญา หรือวันต่ออายุกรมธรรม์ 
    หรือวันกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา
3. กรณีผู้เอาประกันภัยแถลงอายุคลาดเคลื่อนไม่ตรงตามความจริง และบริษัทฯ พิสูจน์ได้ว่าในขณะทำสัญญา
    ประกันภัยอายุที่ถูกต้องแท้จริงอยู่นอกจำกัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติของบริษัทฯ

-------------------------------------------------
สนใจแบบประกัน กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อให้ข้อมูลโดยละเอียด

กรอกข้อมูลให้ตัวแทนติดต่อกลับ
(ข้อมูลสำคัญ) E-mail Address : *
(ข้อมูลสำคัญ) เบอร์มือถือ :*
(ข้อมูลสำคัญ) ชื่อ-สกุล ผู้จะทำประกัน :*
(ข้อมูลสำคัญ) ปี พ.ศ. เกิด *ของผู้จะทำประกัน :*
จังหวัด :
เบี้ยประกันที่ท่านชำระได้ (บาทต่อปี) :
ทุนประกันที่ต้องการ (บาท) :
ผู้ป่วยใน IPD (HS) ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการ :
ค่าชดเชยกรณีนอนโรงพยาบาล(HB)ต้องการวันละ:
อนุสัญญาเพิ่มเติม คุ้มครอง :
ช่วงเวลาที่สะดวกให้ติดต่อกลับ :
ข้อความ :