สมัครรับข่าวสารและโปรโมชั่น

smileclub
เมืองไทยประกันชีวิต โรงพยาบาลในเครือข่าย
เมืองไทยประกันชีวิต ชำระเงิน

แบบประกันยอดนิยม ( ขายดี )
  

จุดเด่นของโครงการเมืองไทย รับทรัพย์ตลอดชีพ 90/7

- ชำระเบี้ยประกันภัยสั้นเพียง 7 ปี แต่คุ้มครองยาวนานถึงครบอายุ 90 ปี
- รับเงินจ่ายคืน
     2%* ทุก 2 ปี ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14
     2%* ทุกปี ตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 16 จนถึงครบอายุ 89 ปี
- รับความคุ้มครองชีวิตตลอดสัญญา 100%*
- เบี้ยประกันภัยคงที่ตลอดอายุสัญญา
- ทำได้ตั้งแต่อายุ 1 เดือน -70 ปี 

ตัวอย่างอัตราเบี้ยประกันภัยรายปีต่อจำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท

อายุ (ปี)    :      อัตราเบี้ยประกันภัย (บาท) 
                         ชาย              หญิง
30           :       100.29           95.22
35           :       103.96           98.35
40           :       108.68          102.25
50           :       122.00          113.79

ภาพแสดงผลประโยชน์

90/7

ตัวอย่างผลประโยชน์ของโครงการเมืองไทย รับทรัพย์ตลอดชีพ

ผู้เอาประกันภัยเพศหญิง อายุ 30 ปี สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ซื้อโครงการเมืองไทย รับทรัพย์ตลอดชีพ 90/7
ที่จำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000 บาท ชำระเบี้ยประกันภัยเป็นรายปี ปีละ 95,220 บาท

หมายเหตุ :

- เฉพาะเบี้ยประกันชีวิตของโครงการนี้เท่านั้นที่ สามารถ นำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 30 ธ.ค. 51
- การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด
* เป็น % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มทำสัญญา


กรณีที่บริษัทฯ จะไม่คุ้มครองของแบบประกันภัยเมืองไทย รับทรัพย์ตลอดชีพ 90/7

1. กรณีผู้เอาประกันภัยไม่เปิดเผยข้อความจริง หรือแถลงข้อความเท็จ บริษัทฯ จะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปี นับแต่วันทำสัญญา หรือวันต่ออายุกรมธรรม์ หรือวันกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย
2.กรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายใน 1 ปี นับแต่วันทำสัญญา หรือวันต่ออายุกรมธรรม์ หรือวันกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา
3.กรณีผู้เอาประกันภัยแถลงอายุคลาดเคลื่อนไม่ตรงตามความจริงและบริษัทฯ พิสูจน์ได้ว่าในขณะทำสัญญาประกันภัยอายุที่ถูกต้องแท้จริงอยู่นอกจำกัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติของบริษัทฯ


กรณีที่บริษัทฯ จะไม่คุ้มครอง

ตามสัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์การยกเว้นเบี้ยประกันภัยของผู้เอาประกันภัย (สำหรับอายุรับประกันภัย 15-59 ปี โดยให้ความคุ้มครองถึงอายุ 60 ปี) มีทั้งหมด 5 ข้อ เช่น
ไม่คุ้มครองการทุพพลภาพอันเนื่องมาจากสาเหตุดังนี้
1. พยายามฆ่าตัวตาย หรือ ทำร้ายร่างกายตนเอง
2. การบาดเจ็บทางร่างกายที่ได้รับผลสืบเนื่องมาจากการเดินทางฐานะเจ้าหน้าที่ประจำอากาศยาน หรือ เดินทางโดยเครื่องบินที่มิใช่สายการบินพาณิชย์
3. การกระทำขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา หรือ สารเสพติดให้โทษร้ายแรงจนไม่สามารถครองสติได้ เป็นต้น

ใหม่ล่าสุด !! เมืองไทยรับทรัพย์ตลอดชีพ 90/7 คุ้มครองชีวิตพร้อมรับเงินคืนทุกปีไปถึงอายุ 90 ปี

ปัจจุบันประกันชีวิตแบบคุ้มครองตลอดชีพส่วนใหญ่มักจะไม่มีเงินคืนระหว่างสัญญา

แต่แบบประกันเมืองไทยรับทรัพย์ตลอดชีพ 90/7 ประกันแบบใหม่ล่าสุด

จากเมืองไทยประกันชีวิต ปฏิวัติประกันคุ้มครองตลอดชีพและออมทรัพย์

เข้าไว้ด้วยกัน จนเป็นแบบประกันเมืองไทยรับทรัพย์ตลอดชีพ 90/7

ทำให้วันนี้คุณไม่ต้องซื้อกรมธรรม์หลายฉบับ โดยแบบประกันออมทรัพย์

คุ้มครอง และ ลดหย่อนภาษี อีกทั้งซื้อประกันสุขภาพและโรคร้ายแรงเพิ่มเติมได้

หากจะถามถึงประกันที่ครอบคลุมทุกอย่างต้องเมืองไทยรับทรัพย์ตลอดชีพ 90/7

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

เงื่อนไขการรับประกันภัย

- อายุที่รับประกัน : 1 เดือน - 70 ปี

- ระยะเวลาชำระเบี้ย : 7 ปี

- ระยะเวลาเอาประกัน(คุ้มครอง) : ถึงอายุ 90 ปี

- เบี้ยประกันคงที่ตลอดสัญญา

- ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท

- สามารถซื้อประกันสุขภาพและสัญญาเพิ่มเติมได้

- ตรวจสุขภาพเป็นไปตามระเบียบของบริษัท


+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++


ตัวอย่างที่ 1

ผู้หญิงอายุ 30 ปี จำนวนเงินเอาประกัน 1,000,000 บาท

เบี้ยประกัน 95,220 บาทต่อปี

อายุ เบี้ยประกัน เบี้ยสะสม เงินคืน ภาษี 20% คุ้มครอง
30 ปี 95,220 บาท 95,220 บาท 19,044 บาท 1,000,000
31 ปี 95,220 บาท 190,440 บาท 19,044 บาท 1,000,000
32 ปี 95,220 บาท 285,660 บาท 20,000 บาท 19,044 บาท 1,000,000
33 ปี 95,220 บาท 380,880 บาท 19,044 บาท 1,000,000
34 ปี 95,220 บาท 476,100 บาท 20,000 บาท 19,044 บาท 1,000,000
35 ปี 95,220 บาท 571,320 บาท 19,044 บาท 1,000,000
36 ปี 95,220 บาท

666,540 บาท

20,000 บาท 19,044 บาท 1,000,000
37 ปี 1,000,000
38 ปี 20,000 บาท 1,000,000
39 ปี 1,000,000
40 ปี 20,000 บาท 1,000,000
41 ปี 1,000,000
42 ปี 20,000 บาท 1,000,000
43 ปี 1,000,000
44 ปี 20,000 บาท 1,000,000
45 ปี 1,000,000
46 ปี 20,000 บาท 1,000,000
47 ปี 20,000 บาท 1,000,000
48 ปี 20,000 บาท 1,000,000
49 ปี 20,000 บาท 1,000,000
50 ปี 20,000 บาท 1,000,000
51 ปี 20,000 บาท 1,000,000
52 ปี 20,000 บาท 1,000,000
53 ปี 20,000 บาท 1,000,000
54 ปี 20,000 บาท 1,000,000
55 ปี 20,000 บาท 1,000,000
56 ปี 20,000 บาท 1,000,000
57 ปี 20,000 บาท 1,000,000
58 ปี 20,000 บาท 1,000,000
59 ปี 20,000 บาท 1,000,000
60 - 89 ปี 580,000 บาท 1,000,000
90 ปี 666,540 ผลประโยชน์ 1,000,000 บาท 1,000,000
ผลตอบแทน 1,353,460 บาท 2,020,000 บาท 133,308 บาท 1,486,768

ผลตอบแทนหักเบี้ยประกัน 2,020,000 - 666,540 = 1,353,460 บาท

ฐานภาษี 20 % ได้ภาษีคืน 133,308 รวมเป็น 1,486,768 บาท

ฐานภาษี 30 % ได้ภาษีคืน 199,962 รวมเป็น 1,553,422 บาท

     คุ้มครองชีวิตถึงอายุ 90 ปี วงเงิน 1,000,000 บาท

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ตัวอย่างที่ 2

ผู้ชายอายุ 30 ปี จำนวนเงินเอาประกัน 1,000,000 บาท

เบี้ยประกัน 100,290 บาทต่อปี

อายุ เบี้ยประกัน เบี้ยสะสม เงินคืน ภาษี 20% คุ้มครอง
30 ปี 100,290 บาท 100,290 บาท 20,000 บาท 1,000,000
31 ปี 100,290 บาท 200,580 บาท 20,000 บาท 1,000,000
32 ปี 100,290 บาท 300,870 บาท 20,000 บาท 20,000 บาท 1,000,000
33 ปี 100,290 บาท 401,160 บาท 20,000 บาท 1,000,000
34 ปี 100,290 บาท 501,450 บาท 20,000 บาท 20,000 บาท 1,000,000
35 ปี 100,290 บาท 601,740 บาท 20,000 บาท 1,000,000
36 ปี 100,290 บาท

702,030 บาท

20,000 บาท 20,000 บาท 1,000,000
37 ปี 1,000,000
38 ปี 20,000 บาท 1,000,000
39 ปี 1,000,000
40 ปี 20,000 บาท 1,000,000
41 ปี 1,000,000
42 ปี 20,000 บาท 1,000,000
43 ปี 1,000,000
44 ปี 20,000 บาท 1,000,000
45 ปี 1,000,000
46 ปี 20,000 บาท 1,000,000
47 ปี 20,000 บาท 1,000,000
48 ปี 20,000 บาท 1,000,000
49 ปี 20,000 บาท 1,000,000
50 ปี 20,000 บาท 1,000,000
51 ปี 20,000 บาท 1,000,000
52 ปี 20,000 บาท 1,000,000
53 ปี 20,000 บาท 1,000,000
54 ปี 20,000 บาท 1,000,000
55 ปี 20,000 บาท 1,000,000
56 ปี 20,000 บาท 1,000,000
57 ปี 20,000 บาท 1,000,000
58 ปี 20,000 บาท 1,000,000
59 ปี 20,000 บาท 1,000,000
60 - 89 ปี 580,000 บาท 1,000,000
90 ปี 702,030 บาท ผลประโยชน์ 1,000,000 บาท 1,000,000
ผลตอบแทน 1,317,970 บาท 2,020,000 บาท 140,000 บาท 1,457,790

ผลตอบแทนหักเบี้ยประกัน 2,020,000 - 702,300 = 1,317,970 บาท

ฐานภาษี 20 % ได้ภาษีคืน 140,000 รวมเป็น 1,457,790 บาท

ฐานภาษี 30 % ได้ภาษีคืน 210,000 รวมเป็น 1,527,790 บาท

     คุ้มครองชีวิตถึงอายุ 90 ปี วงเงิน 1,000,000 บาท


-------------------------------------------------
สนใจแบบประกัน กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อให้ข้อมูลโดยละเอียด

กรอกข้อมูลให้ตัวแทนติดต่อกลับ
(ข้อมูลสำคัญ) E-mail Address : *
(ข้อมูลสำคัญ) เบอร์มือถือ :*
(ข้อมูลสำคัญ) ชื่อ-สกุล ผู้จะทำประกัน :*
(ข้อมูลสำคัญ) ปี พ.ศ. เกิด *ของผู้จะทำประกัน :*
จังหวัด :
เบี้ยประกันที่ท่านชำระได้ (บาทต่อปี) :
ทุนประกันที่ต้องการ (บาท) :
ผู้ป่วยใน IPD (HS) ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการ :
ค่าชดเชยกรณีนอนโรงพยาบาล(HB)ต้องการวันละ:
อนุสัญญาเพิ่มเติม คุ้มครอง :
ช่วงเวลาที่สะดวกให้ติดต่อกลับ :
ข้อความ :