สมัครรับข่าวสารและโปรโมชั่น

smileclub
เมืองไทยประกันชีวิต โรงพยาบาลในเครือข่าย
เมืองไทยประกันชีวิต ชำระเงิน

แบบประกันยอดนิยม ( ขายดี )
  

จุดเด่น
1. คุ้มครองการเจ็บป่วยครอบคลุมถึง 30 โรคร้ายแรง หรือ
2. คุ้มครองการเสียชีวิตที่เกิดจากการเจ็บป่วย  หรืออุบัติเหตุ
3. รับผลประโยชน์เป็นเงินก้อน  ให้คุณจัดสรรค่ารักษาพยาบาลด้วยตนเอง

เงื่อนไขการรับประกันภัย
1. อายุที่รับประกันภัย  :  18 – 64 ปี
2. การชำระเบี้ยประกันภัย  :   รายปี, ราย 6 เดือน, ราย 3 เดือน, รายเดือน (เป็นไปตามกรมธรรม์หลัก)
3. จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ  100,000 บาท  ทั้งนี้ให้เป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด
4. การตรวจสุขภาพ :   เป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด 
5. สัญญาเพิ่มเติมนี้สามารถซื้อแนบท้ายได้ทั้งกรมธรรม์รายใหม่และกรมธรรม์รายเก่า

ข้อยกเว้นความคุ้มครอง
ข้อยกเว้นความคุ้มครอง  ตามสัญญาเพิ่มเติมมีทั้งหมด 6 ข้อ
ไม่คุ้มครองการเสียชีวิตซึ่งเป็นผลโดยตรงหรือโดยอ้อมจากสาเหตุดังต่อไปนี้
1. การฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายใน 1 ปีนับแต่วันทำสัญญาหรือวันต่ออายุเนื่องจากสัญญาขาดผลบังคับครั้งสุดท้าย
2. การเสียชีวิตจาก  สงคราม  หรือ  การจลาจล  หรือ  การก่อการร้าย 
3. การเจ็บป่วยหรือการผ่าตัด  ที่เป็นมาก่อนทำประกันภัย  หรือภายใน 30 วันนับแต่วันที่บริษัทตกลงรับประกันภัย  หรือวันต่ออายุ  เนื่องจากสัญญาขาดผลบังคับครั้งสุดท้าย  เป็นต้น

หมายเหตุ : เบี้ยประกันชีวิตของแบบประกันภัยนี้ ไม่สามารถ นำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประกาศ อธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 30 ธ.ค. 51

-------------------------------------------------
สนใจแบบประกัน กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อให้ข้อมูลโดยละเอียด

กรอกข้อมูลให้ตัวแทนติดต่อกลับ
(ข้อมูลสำคัญ) E-mail Address : *
(ข้อมูลสำคัญ) เบอร์มือถือ :*
(ข้อมูลสำคัญ) ชื่อ-สกุล ผู้จะทำประกัน :*
(ข้อมูลสำคัญ) ปี พ.ศ. เกิด *ของผู้จะทำประกัน :*
จังหวัด :
เบี้ยประกันที่ท่านชำระได้ (บาทต่อปี) :
ทุนประกันที่ต้องการ (บาท) :
ผู้ป่วยใน IPD (HS) ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการ :
ค่าชดเชยกรณีนอนโรงพยาบาล(HB)ต้องการวันละ:
อนุสัญญาเพิ่มเติม คุ้มครอง :
ช่วงเวลาที่สะดวกให้ติดต่อกลับ :
ข้อความ :