สมัครรับข่าวสารและโปรโมชั่น

smileclub
เมืองไทยประกันชีวิต โรงพยาบาลในเครือข่าย
เมืองไทยประกันชีวิต ชำระเงิน

แบบประกันยอดนิยม ( ขายดี )
  

จุดเด่น
• ไม่ต้องกังวลกับอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วยอย่างกระทันหัน
• แบ่งเบาค่ารักษาพยาบาลที่อาจเกิดขึ้นได้
• รับการรักษาในโรงพยาบาลได้สูงถึง 30 ครั้งต่อปี

หลักเกณฑ์ในการรับประกันภัย
1. อายุเริ่มของผู้เอาประกันภัย :  6 ปี - 69 ปี ให้ความคุ้มครองถึงอายุ 70 ปี*
2. การชำระเบี้ยประกันภัย       :  รายปี ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน รายเดือน  ซึ่งเป็นไปตามกรมธรรม์หลัก
    *ระยะเวลาคุ้มครองจะขึ้นอยู่กับสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพที่บันทึกสลักหลังนี้แนบท้ายอยู่ และอายุสูงสุดที่สัญญาเพิ่มเติมนั้นให้ความคุ้มครองได้โดยอัตราเบี้ยประกันภัยจะเปลี่ยนแปลงไปตามอายุของผู้เอาประกันภัย
3. สามารถซื้อแนบท้ายกรมธรรม์หลัก ทั้งที่เป็นกรมธรรม์ใหม่หรือกรมธรรม์ที่มีผลบังคับอยู่แล้วได้ โดยบันทึกหลัง
การรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกนี้ จะต้องซื้อพร้อมกับสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพ ที่ซื้อเข้ามาใหม่เท่านั้น
4. ผู้เอาประกันภัยสามารถซื้อบันทึกสลักหลังการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกได้มากกว่า 1 สัญญา และเมื่อรวมผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก สำหรับการรักษาพยาบาลต่อครั้งสูงสุด ของทุกกรมธรรม์แล้วต้องไม่เกิน 2,000 บาท ต่อผู้เอาประกันภัยแต่ละคน
5. การตรวจสุขภาพเป็นไปตามระเบียบการตรวจสุขภาพของแบบประกันภัยหลัก
6. สามารถซื้อได้กับกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยมีสุขภาพอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

ผลประโยชน์มีให้เลือก 5 แบบ ดังนี้

      หน่วย : บาท

ผลประโยชน์
แบบ 500
แบบ 800
แบบ 1000
แบบ 1500
แบบ 2000
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกสำหรับการรักษาพยาบาลต่อครั้ง (จ่ายตามจริง) สูงสุดไม่เกิน
(จำกัดสูงสุด 1 ครั้งต่อวัน)
500
800
1,000
1,500
2,000
รวมเบิกค่ารักษาพยาบาล (จ่ายตามจริง) ได้สูงสุดไม่เกิน ปีละ
15,000
24,000
30,000
45,000
60,000

 

 

 

 

หมายเหตุ   เบี้ยประกันภัยของบันทึกสลักหลังการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกนี้ ไม่สามารถ นำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 30 ธ.ค. 51

ข้อยกเว้นความคุ้มครอง ของบันทึกสลักหลังการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD)
ไม่คุ้มครองการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยใดๆที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 180 วัน นับจากวันที่ทำบันทึกสลักหลังการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพ หรือวันต่ออายุบันทึกสลักหลังฯ นี้ ที่เกิดจากโรคหรือภาวะผิดปกติ (รวมทั้งโรคแทรกซ้อน) ดังต่อไปนี้
1. โรคต่อมไทรอยด์
2. โรคลมบ้าหมู
3. โรคเบาหวาน
4. โรคภูมิแพ้
5. โรคความดันโลหิตสูง
6. โรคหัวใจ
7. โรคเกี่ยวกับกระเพาะอาหาร  

ทั้งนี้ รวมถึงข้อยกเว้นความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพ ที่บันทึกสลักหลังการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD) นี้แนบอยู่ และยังคงมีผลบังคับ

-------------------------------------------------
สนใจแบบประกัน กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อให้ข้อมูลโดยละเอียด

กรอกข้อมูลให้ตัวแทนติดต่อกลับ
(ข้อมูลสำคัญ) E-mail Address : *
(ข้อมูลสำคัญ) เบอร์มือถือ :*
(ข้อมูลสำคัญ) ชื่อ-สกุล ผู้จะทำประกัน :*
(ข้อมูลสำคัญ) ปี พ.ศ. เกิด *ของผู้จะทำประกัน :*
จังหวัด :
เบี้ยประกันที่ท่านชำระได้ (บาทต่อปี) :
ทุนประกันที่ต้องการ (บาท) :
ผู้ป่วยใน IPD (HS) ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการ :
ค่าชดเชยกรณีนอนโรงพยาบาล(HB)ต้องการวันละ:
อนุสัญญาเพิ่มเติม คุ้มครอง :
ช่วงเวลาที่สะดวกให้ติดต่อกลับ :
ข้อความ :